Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Kérjük, támogassa Szövetségünk működését adója 1%-val! Köszönjük!

Adószámunk: 19635394-1-41

Alapító okirat

Az Alapszabály letölthető verziója.

Magyarországon és határainkon kívül népművészettel, valamint az e területhez tartozó kulturális örökség megóvásával foglalkozó magán és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által létrehozott társadalmi szervezet

ALAPSZABÁLYA
 
1./ A szervezet neve: MUHARAY ELEMÉR Népművészeti Szövetség

2./ Székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

3./ Működési terület: Magyarország, ill. minden más ország, amelyből a Szövetségnek tagja van.

4./ Alakulás időpontja: 1990. május 26.

5./ Nyilvántartás helye, és száma: Fővárosi Bíróság, 2542 sorszám, Pk.63.257

6./ Működési köre: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

7./ A módosított alapszabály elfogadása: 2006. április 2.
 
II.
A Szövetség, mint közhasznú szervezet célja és feladata: egyrészt kulturális tevékenység / Kszt.26.§. c/5. pont / , másrészt a kulturális örökség megóvása / Kszt. 26. §. c/6. pont / 
 
Részletesebben:
1./ A népművészet és néphagyomány iránt elkötelezetten érdeklődő magánszemélyek, közösségek, művészeti csoportok és a terület szakembereinek közművelődési szándékú összefogása, tevékenységük segítése, érdekeik érvényesítése kulturális életünkben.

2./ A néphagyomány értékeinek és az abból kibontakozó modern művészet értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása.

3./ A néphagyomány bármely ágával foglalkozó művészeti csoportok - táncházak, tárgyi kultúra és díszítő művészet, népi báb és színjátszás -, népfőiskolák, magyarországi és külföldi együttesek, egyesületek egymás közötti kapcsolatának kiépítése, találkozók, szakmai konferenciák, táborok szervezése, rendezése.

4./ A fentiekkel kapcsolatos tudományos kutatás végzése, összefoglalások és kiadványok megjelentetése.

5./ A Szövetség vállalkozási, befektetési tevékenységet nem folytat.
 
III.
A Szövetség tagsága:

1./ Rendes tagok: A Szövetségnek tagja lehet minden nagykorú magyar, ill. külföldi állampolgár, intézmény, csoport, közösség, szervezet, jogi személy, ha az alapszabályban foglaltakat elfogadja és azok megvalósításáért tenni kész.

2./ Alapító tagok: A Szövetség alakuló gyűlésén résztvett rendes tagok.

3./ Pártoló tagok: A Szövetség célkitűzéseit magán- és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is pártfogolhatják, azok megvalósításában résztvehetnek. A pártoló intézmény ennek a Szövetség munkájában való részvételét, ezen belül azt, hogy milyen módon és eszközzel támogatják a célkitűzések megvalósítását esetenként külön megállapodásban kell rögzíteni.

4./ Tiszteletbeli tagok: A Közgyűlés által választott, a népművészet és ezt a területet érintő hagyományok ápolása, megóvása területén kimagasló eredményeket elért személyek.

5./ A Szövetség közhasznú szolgáltatásai nyilvánosak. A III. l-4. pontokban felsorolt tagokon kívül azokból más is részesülhet, rendezvényein bárki résztvehet.

IV.
A tagok jogai és kötelességei:

1./ A rendes tagok választási, szavazati joggal rendelkeznek és bármilyen tisztségre      megválaszthatók.


2./ A rendes tagok joga, hogy

a./ A közgyűlésen megjelenjenek, ott felszólaljanak, indítványt, javaslatot tegyenek a Szövetség működésére vonatkozóan.
b./ Résztvegyenek a határozatok meghozatalában.
c./ Jelöljék és megválasszák a Szövetség választmányának tagjait, ill. azokat visszahívják, továbbá, hogy megválasztásuk esetén tisztséget töltsenek be a Szövetség
nél.
d./ Tájékozódjanak a Szövetség tagságát érintő ügyekben a Szövetség szerveinél.

e./ Javasolják rendkívüli közgyűlés összehívását. Ezt legalább a rendes tagok 10%-a
kérheti írásban az elnöktől az ok és cél megjelölésével.
f./ Résztvehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein.
g./ Igényeljék a Szövetség szakmai és érdekvédelmi tevékenységét.

3./ A rendes tagok kötelességei:

a./ Az alapszabály rendelkezéseinek megtartása
b./ A Szövetség tevékenységének népszerűsítése, részvétel új tagok toborzásában
c./ A Szövetség eredményes működésének személyesen tevékenységükkel való elő
segítése.
d./ A közgyűlés által megállapított tagdíj megszabott időben történő megfizetése.

4./ A pártoló és tiszteletbeli tagok joga, hogy a közgyűlésen résztvegyenek tanácskozási és indítványozási joggal.

V.
 
A tagsági viszony keletkezése és megszüntetése:

1./ A tagsági viszony keletkezése:

a./ Rendes tagsági viszony létesítésének feltételei:

aa./ Két tag ajánlása

ab./ A belépni kívánó nyilatkozata, hogy az alapszabályban foglaltakkal egyetért és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

ac./ A belépési nyilatkozat aláírása

ad./ A megállapított éves tagdíj befizetése.

A rendes tagsági viszony keletkezéséhez fentiek együttes meglétele esetén a Választmány jóváhagyása szükséges.
 

b./ Tiszteletbeli tagokat a Választmány javaslatára a Közgyűlés választja meg.


2./ A tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnik
a./ a tag halálozásával

b./ a tag kilépésével, amit írásban kell a Választmánynak bejelenteni.

c./ A tagsági viszony törlésével, ha a megállapított tagdíjat 30 napon belül, felszólítás ellenére sem fizeti.

d./ A Közgyűlés által meghozott kizárással, ha a szövetségi tag az alapszabályban
foglaltakkal és a Szövetség érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki.

VI.
 
A Szövetség vagyona és pénzügyi eszközei:

1./ Tagdíjak - aminek mértékét a Közgyűlés évente határozza meg.

2./ A tagok tagdíjon felüli felajánlásai.

3./ Rendezvények tiszta jövedelme.

4./ Alapítványok, pártfogó magán- és jogi személyek támogatása, közérdekű kötelezettség vállalások, pályázati díjak.

5./ Az államháztartás alrendszereitől írásbeli szerződés alapján kapott támogatás.

A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt kizárólag az alapszabályban meghatározott tevékenységére, az abban megszabott célok megvalósítására fordítja.

VII.
 
A Szövetség szervei:

1./ Közgyűlés

a./ A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
b./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az alapszabály IV.1.e. pontja alapján.
c./ A Közgyűlés összehívása írásban történik a Közgyűlés helyének, időpontjának és
a napirendnek a feltüntetésével, úgy hogy a meghívó kiküldése és a Közgyűlés időpontja között legalább 14 nap különbség legyen. A meghívóban fel kell hívni a figyelmet a távollét következményeire.
d./ A közgyűlés ülése nyilvános.

e./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
- az alapszabály megállapítása, módosítása,
- a Szövetség munkaprogramjának jóváhagyása,
- a tagdíj mértékének meghatározása,
- a 15 tagú Választmány és az Ellenőrző Bizottság tagjainak 2 évre történő megválasztása, ill. felmentése, /visszahívása/,
- a Választmány beszámolójának, valamint a közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása,
- a tiszteletbeli tagok megválasztása,
- a szövetségi tagság kizárás útján való megszüntetése
- a Szövetség feloszlásának kimondása.

f./ A Közgyűlés az e. pontban foglaltakkal kapcsolatos határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

g./ A Közgyűlés határozatképességéhez a szavazóképes tagok 50 + 1 fő jelenléte szükséges. Ha határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani, az eredetivel azonos módon összehívott második Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendben felvett kérdésekben.

h./ A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá és két jelen volt tag hitelesít.         

2./ A Szövetség képviseleti szerve a 15 tagú választmány .

A Választmány összetétele és feladatai:

a./ A Választmány két közgyűlés között a Szövetség tevékenységének irányítója. A Közgyűlés által jóváhagyott éves programban meghatározott időben, de évente legalább egy alkalommal ülésezik a szövetségi tevékenység folyamatos biztosítása érdekében.

b./ A Választmány

- gondoskodik a szövetségi rendezvények előkészítéséről, megszervezéséről, lebonyolításáról,

- felveszi a tagokat és ezt a Közgyűlésen utólagosan bejelenti,

- javaslatot tesz a Közgyűlésnek tiszteletbeli tag megválasztására, rendes tag kizárására,

- a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó kérdésekben dönt,

- felel a Szövetség vagyonának gondos kezeléséért, a jogszabályokban előírt nyilvántartások előírt módon való vezetéséért,


c./ A Választmány saját tagjai közül két évre megválasztja nyílt szavazással

- a Választmány elnökét, aki egyben a Közgyűlés és a Szövetség elnöke,

- 1 fő elnökhelyettest,

- a titkárt.


d./ A Választmány üléseit írásban, a napirend feltüntetésével az elnök /titkár/ hívja össze az ülés időpontját megelőző 10 nappal.


e./ A Választmány ülései nyilvánosak, azon bárki résztvehet, de hozzászólási, szavazati jog nem illeti meg.
 
f./ Az ülés akkor határozatképes, ha a Választmány tagjainak több mint fele, 50 +1 fő jelen van.
A Választmány szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz, egyenlő számú szavazatok esetén az Elnök szava dönt.

g./ A Választmány üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnöke, vagy amennyiben az ülést az elnök akadályoztatása miatt az elnökhelyettes vezette, úgy az elnökhelyettes és a Választmány által működése idejére megválasztott jegyzőkönyvvezető ír alá.

VIII.
 
A Szövetség tisztségviselői:
1./ Elnök:

- elnököl a Közgyűlésen, a választmányi üléseken,

- képviseli a Szövetséget hivatalos szervek előtt,

- összehívja a Közgyűlést és a Választmányi üléseit,

- gondoskodik a Közgyűlés és a Választmány határozatainak végrehajtásáról,

           
2./ Elnökhelyettes:

- az elnök megbízásából helyettesíti az elnököt,

- ha az elnök időközben tisztségéről lemondana, vagy tagsága bármely módon megszűnne, a Szövetség ügyeit a legközelebbi Közgyűlésig az elnököt megillető jogkörrel irányítja.

 
3./ Titkár:

- végzi a Szövetség szervezési teendőit és egyéb munkáit, az elnök által meghatározott körben,

- kezeli a Szövetség okmányait, iratait, a pénztáros hatáskörébe nem tartozó nyilvántartásokat.


4./ A bankszámla felett együttesen az elnök vagy elnökhelyettes és titkár rendelkezhet. Az elnöknek és elnökhelyettesnek a jóváhagyott költségvetés erejéig utalványozási joga van. Költségvetésen kívüli kifizetés esetén a választmány jóváhagyásával utalványozhat. 
 

5./ A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk. 685. §. b.pont ), élettársa a határozat alapján
 
a. / kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b. / bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.     

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által        megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának,a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

IX.
 
Vegyes rendelkezések:

1./ A Szövetség közgyűléséről illetve a Választmány üléseiről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a résztvevők számát (választmányi ülés esetében a résztvevők nevét) a meghozott határozatokat. Szavazás esetén a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. Ezeket a jegyzőkönyveket a Titkár „Határozatok tára” címszó alatt külön kell iktassa.

2./ A közgyűlés és a választmány döntéseiről a tagságot írásban kell tájékoztatni.

3./ A Szövetség rendezvényeinek szakmai pályázatainak felhívását a tagságon kívül meg kell küldeni – a megyeileg illetékes szakmai intézmények (MMK, és közzé kell tenni a FOLKMAGAZIN című szaklapban.

4./ A Szövetség éves munkaprogramját és beszámolóját a FOLKMAGAZINBAN kell nyilvánosságra hozni.

5./ A Szövetség dokumentumai a Szövetség irodájában bárki által megtekinthetők.

6./ A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országos képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat.

7./ A Szövetség, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

8./ Ha a Szövetség feloszlását a Közgyűlés mondja ki, vagyonának felhasználásáról egyidejűleg a Közgyűlésnek döntenie kell.

9./ Jelen Alapszabállyal nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az 1989. évi II.tv. és az 1997. évi CLVI.tv. rendelkezései az irányadók. 


B u d a p e s t, 2006. április 2.