ĐĎॹá>ţ˙ ČËţ˙˙˙ŘÉĐ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙č]ąé(€ŕŕ€ 4 ×VÓşmoki@mmi.huş$mailto:moki@mmi.hu×TÓşwww.mmi.huş$http://www.mmi.hu/×hÓşwww.erikanet.huş.http://www.erikanet.hu/×dÓş$http://www.nfu.hu/ş$http://www.nfu.hu/×ěÓşhhttp://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2şhhttp://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2×tÓş,http://www.fvm.gov.hu/ş,http://www.fvm.gov.hu/ןӺPhttp://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104şPhttp://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104ןӺPhttp://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104şPhttp://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104×tÓş,http://www.okm.gov.hu/ş,http://www.okm.gov.hu/×"Óş€http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748#muveszeti_palyazatokşVhttp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=7480ş(muveszeti_palyazatok×dÓş$http://www.mmi.hu/ş$http://www.mmi.hu/×xÓş.http://www.erikanet.hu/ş.http://www.erikanet.hu/×tÓş,http://www.kultura.hu/ş,http://www.kultura.hu/×tÓş,http://www.okm.gov.hu/ş,http://www.okm.gov.hu/×œÓş@http://www.nka.hu/index_tmp.htmlş@http://www.nka.hu/index_tmp.html×dÓş$http://www.nca.hu/ş$http://www.nca.hu/ň*/Č 0ŇŐ`ˇDArialarrowBllŠlŠ °6 ô–â…0ô–Ő"ˇDArial Unicode MSlŠ °6 ô–â…0ô–Ő€" ˇDTimes New RomanlŠ °6 ô–â…0ô–Ő0ˇDWingdingsRomanlŠ °6 ô–â…0ô–Ő@ˇDBookman Old StylelŠ °6 ô–â…0ô–ŐPˇDCalifornian FBlelŠ °6 ô–â…0ô–Ő`ˇDArial NarrowBlelŠ °6 ô–â…0ô–Ő"pˇDTahomaarrowBlelŠ °6 ô–â…0ô–Ő"¤ €A˙˙Ľ .Š @Łn˙ý?" d˙d@˙˙ď˙˙˙˙˙˙ @@``€€ 0đ(đ¸T–Ž'5 ()  21 ŽŒ ..**HHHG,,HGFHJKTUVWXYZ[\]^_`b,,HG ..>>//€‚ƒ„…‡ˆ‰Š‹Œ‘’“”•ƒ đ0ƒ†AżŔĹA˙@ń"˙˙˙˙™™˙3@ń÷đ8ó]€ó ^€ĐÓş“°öʚ;­”Çʚ;úgţý4FdFd„Ż6 —â…0ţ˙˙ ˙˙˙pűppű@ <ý4dddd8—A10lŠčŻ6 ˙ ˆŘŠĐş___PPT10‹°Ö˜ˇDTimes New RomanlŠlŠ–â…0–ÖˇDArialNew RomanlŠlŠ–â…0–Ö" pľpľđ\ó!Ÿ `Kulturális fejlesztési lehetQségek (2007-2013) Ą`1"(( (Ÿ¨| Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) egyes operatív programjai és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Ąz}%Ló"Ÿ VKulturális beavatkozások tervezési helyeiĄ,, Ÿ dTársadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 3.2.2.; 3.3.1.; 3.3.2.; 3.5.7. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): 3.1.2.; 3.1.3. Regionális Operatív Programok (ROP-ok): (pl.: városrehabilitáció, komplex humán-közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése stb.) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP): III. és IV. tengely intézkedéscsoportjai Kulturális Örökség társadalmi megújulás zászlóshajó projekt ĄXłP% * _( +Ş,Ż ăó#Ÿ¨1Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu.hu/ Ą,2Ş< ňóT0ß0Ÿ  Az ügynökséget a Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását irányító szervezetekbQl hozta létre a kormány azért, hogy egy hatékonyabb és átláthatóbb intézményrendszer segítse az európai uniós támogatások eredményes felhasználását.Ąó$Ÿ¨bTársadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2Ą"c.5Şr-  ňóT0ß-bŸ ’A minQségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (3. prioritás) ĄJGó%ŸŞ Ÿ üÖsztöndíj rendszer kialakításával és inkubátor házak mqködtetésével segítséget adni a szakképzQ intézményeknek az iskolarendszerq és felnQtt képzés esetében egyaránt, a népi kézmqves szakmák továbbélése érdekében. Közösségformáló lehetQségek, alkalmak szervezése és megvalósítása, a helyi népmqvészeti értékek, hagyományok tárgyi és elQadói megismertetésére, megtartására és továbbéltetésére. A hazai és nemzetközi idegenforgalmi és információs rendszerbe történQ csatlakozás programjainak elQsegítése. Programok, képzések, bemutatók szervezése a tárgyalkotó népmqvészet megismertetésére, az anyanyelv ápolására, a tájnyelvi értékek hagyományok megQrzésére, továbbá a népzene, a népdal, néptánc helyi gyqjtéseinek megismertetésére is széleskörq hozzáférésére Ą>˙P׸˙˙™ţo˙˙™ţó& ŸŞ Ÿ  Táncházi alkalmak, a népzene, népdal, néptánc értékeinek megismertetése, az egész életen át tartó tanulás elvi alapjaiból következQen, az óvodás kortól a felnQtt korig bezáróan. Helyi és idegenforgalmi közösségi alkalmak teremtése a tájegységek kézmqves és viseleti hagyományainak megismertetésére Alkalmak szervezése, kiadványok elQállítása, promóciós anyagok támogatása a népi kézmqvesség, a néptánc, a népzene, a népdal, népmese, valamint a népi játékok megtanításának mqvészetterápiaként történQ alkalmazásához. Ą.ły˙˙™ţŰó'!ŸŞ Ÿ bA néptánc, népzene ritmuskoordinációs lehetQséget az egészségügy, a gyógyítás szolgálatába állni. A Magyarországon élQ kisebbségi és migráns közösségek nemzeti-kulturális hagyományainak megQrzése és ápolása A 10 %-os ERFA-átjárhatóság elve alapján, a b), c) és d) komponensekhez kapcsolódóan támogatható tevékenységek: képzések, programok szervezéséhez és hatékony lebonyolításához alkalmas kismértékq infrastruktúrafejlesztések (épített infrastruktúra beruházások, eszközbeszerzések [IKT- és egyéb szükséges mqszaki infrastruktúra igényeknek megfelelQen]) ĄZŇqďcm˙˙™ţpđŞ,†OEó("Ÿ¨B3.2.5. A kreatív ipart megalapozó, iskolán kívüli tehetséggondozásĄ&C< Ÿ ŹA kreatív iparágak azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül gazdasági növekedést és munkahelyeket teremteni. A kreatív ipart 12 szektor alapján határozzák meg, ezek a következQk: elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és hirdetési ipar, film és videó, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, építészet, könyvkiadás, zene, elQadómqvészet, képzQmqvészet, iparmqvészet, formatervezés és divattervezés, mqvészeti és antik piac, valamint a kézmqvesség. ĄFWZŇ$˙˙™ţS ˙˙™ţŞŘqó)#ŸŞ Ÿ ˆa kreatív ipari tevékenységek folytatásához szükséges kompetenciák elsajátítását elQsegítQ& , rövidebb tréningeket, szakmai alapokat adó képzéseket, a tevékenységformák igénye szerint szakkörök, valamint továbbképzések megszervezését, az öntevékeny önképzQ készségfejlesztQ és mqvészeti tevékenység résztvevQi bázisának szélesítését, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korcsoportokra a kreativitás különféle formáinak kibontakoztatásához szükséges képzéseket, a kreativitás és személyes képességek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, kölcsönzése, az ifjúsági korosztály számára a befogadói és alkotói mentalitást fejlesztQ, ismeretbQvítQ és mqvészeti eseményekre való eljutás költségeit,ĄśĹg ˙˙ţ ˙˙ţƒ7˙˙ţ| ˙˙ţ? ˙˙ţ|˙˙ţó*$ŸŞ Ÿ  az amatQr önfejlesztQ mqvészeti tevékenység kapcsolatainak erQsítését, ezzel a partneri kapcsolatok, hálózatosodás erQsítését. alkotómqhelyek, alkotótáborok mqködtetését, ahol professzionális körülmények között tudnak alkotni a hagyományos és kísérleti mqfajok mqvelQi, különösen a fiatal korosztály és hátrányos helyzetq rétegek, családok gyermekei, a képzések rendszeréhez hasonlóan a minQsítések és bemutatók felmenQ rendszerq gyakorlatát, a legjobb, nem-hivatásos egyéni alkotóknak, alkotó közösségeknek és szakembereknek a legrangosabb külföldi rendezvényeken (fesztiválokon, magyar napokon, konferenciákon stb.) való méltó megjelenését ĄŽˆZ,˙˙ţ<˙˙ţč*˙˙ţb&˙˙ţ6˙˙ţó+%Ÿ ˆFöldmqvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium http://www.fvm.gov.hu/ĄEEŞ<-ňóT0ß-DŸ üÚj Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. intézkedéscsoport 5.3.3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése & a gasztronómiai és kulturális örökség vonzerejének kiaknázása 5.3.3.2.2. Falumegújítás és fejlesztés Épületek külsQ és belsQ felújítása, amelyek közösségi vagy gazdasági célokat szolgálnak, funkciójuk fenntartásával, vagy új funkció betelepítésével. ĄĚ03A(œ-1˙˙ţA(˙˙ţ›˙˙ţňóT0ß}şňóT0ßťăňóT0ßčó,&Ÿ ú A III. Intézkedéscsoporthoz tartozó területeken mqködQ gazdasági szereplQkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés Ą<~˙˙ţ{˙˙ţ˙˙ţňóT0ß|Ÿ Ôa hagyományos kézmqipari tevékenységekhez kapcsolódó képzések kulturális és természeti örökség megQrzés, fenntartható hasznosításhoz kapcsolódó képzések, Hagyományos kézmqipari tevékenységekhez és vidéki vendéglátáshoz kapcsolódó okleveles képzések, A III. intézkedéscsoport intézkedéseihez kapcsolódó bemutató, tájékoztató programok,amelynek keretén belül támogatás nyújtható egynapos tájékoztató programok szervezéséhezés lebonyolításához (Nyitott Porták, Nyitott Lovardák, Kamra Túrák) Ąëëó0*Ÿ¨Leader-programĄ ŞŸ ţJelentése: Vidéki gazdaság fejlesztését célzó, alulról jövQ, partnerségi kezdeményezésen alapuló intézkedések. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! LEADER+ ’! Európai MezQgazdasági és Vidékfejlesztési Alap negyedik tengelye. Gondolkodásmód Eszköz ĄT˙ZZĽWó1+Ÿ JellemzQk:Ÿ¨“Terület alapú megközelítés Alulról építkezés Sajátos irányítás és finanszírozás Partnerség elve Innovativitás Integrált megközelítés Hálózatépítés Ą ”Z“"Ş` 'ó2,Ÿ¨Leader-közösség létrejötteŞ Ÿ XAkciócsoport megalakítása Alakuló fórum (40-60%) elQzQ (49-51%) Gesztorszervezet kiválasztása Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság kiválasztása Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítése Intézkedések ’! Pályázati kiírások Projektgenerálás Helyi pályázatok elbírálása ’! Megvalósítás (2008 júniusáig) Ąl,PPĘ@ó-'Ÿ RIV. Intézkedéscsoport A LEADER programĄ**Ÿ ‚5.3.4.1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Az intézkedés célja integrált szemléletq helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósításán és széleskörq partnerségi együttmqködés mqködtetésén keresztül a belsQ erQforrások fenntartható és innovatív hasznosításának, valamint a vidéki életminQség javításának elQsegítése & a kulturális és természeti értékek fenntartható hasznosítása, a humán szolgáltatások és helyi közösségek fejlesztése terén. ĄP4ZZZ4˙˙ţ™˙3ţó.(Ÿ¨$Oktatási és Kulturális Minisztérium Ą%% ňóT0ß#$Ÿ¨´http://www.okm.gov.hu/ http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748#muveszeti_palyazatok www.mmi.hu www.erikanet.hu www.kultura.hu Közkincs, Közkincs-Hitel, Pankkk, Tengertánc, stb.Ą$ľ‚3˙˙ţŞň  ňóT0ßňóT0ßWňóT0ßWbňóT0ßbrňóT0ßró/)Ÿ¨fNemzeti Kulturális Alap http://www.nka.hu/index_tmp.html Nemzeti Civil Alapprogram http://www.nca.hu/Ą<g˙˙ţ"˙˙ţŞz ňóT0ß8ňóT0ßSfŸ¨uRégionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség Regionális Operatív Programok Kistérségben: Helyi Vidékfejlesztési IrodákĄ*v+˙˙ţKŞ lóŸ¨/Kulturális közösségi tervezés a kistérségekben Ą0.ŸŞ óŸ¨1995.Ÿ R A vidékfejlesztés feladatának kell tekintse a vidéki lakosok regionális önazonosságának erQsítését és a közösségi tevékenységek elQsegítését& minél erQteljesebben megjeleníteni a kultúra, a közösségi mqvelQdés fontosságát a településfejlesztési koncepcióban& (történjen meg a) vidéki élet képességeinek leltárba vétele, fejlesztése, nyilvánosság felé történQ megjelenítése (Európa Tanács: Vidéki Térségek Európai Chartája) ĄHŠZZv2óŸ¨1996.Ą$Ÿ Ú1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésrQl és területrendezésrQl Önkormányzatok területfejlesztési társulásai jöttek létre 2004. A 2004. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról lehetQvé teszi, hogy többcélú kistérségi társulások is végezzenek közmqvelQdési, közgyqjteményi tevékenységet. Ezt a vállalást azonban egyelQre csupán mozgókönyvtári normatíva támogatja, melynek egy része 2007-tQl helyi döntés alapján közösségi színtér kialakítására, fenntartására is fordítható. A szintén indokolt közmqvelQdési normatíva bevezetésérQl szakmai egyeztetQ tárgyalások folynak. Ą†PPćPE<$V,ó Ÿ¨Kulturális vidékfejlesztésŸ $a falvak épített- és természeti örökségének megQrzése, a közösségi terek, létesítmények korszerqsítése, a hagyományos kézmqves mesterségek ápolása, technológiai fejlesztése, életminQséget meghatározó szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyben esélyegyenlQség biztosítása ĄZó Ÿ¨?Miért vált megkerülhetetlenné a kistérség és a vidékfejlesztés?Ą@@ Ÿ  A haza és az Uniós fejlesztési forrásokhoz elsQsorban a különbözQ területi szinteken megvalósuló együttmqködések révén lehet hozzájutni. A megyei közmqvelQdési intézmények megszqnésével/átalakulásával járó változások új szerepkörbe helyezhetik a kistérségetĄ*+cyó Ÿ¨!Kistérségi Kulturális KerekasztalĄ"" Ş Ÿ `2006. MMIKL kulturális-tervezési modellprogram 2007. Közkincs-pályázat A pályázat célja Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és elQkészítQk gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényezQ. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erQsödjön a közös tervezés, cselekvés. Az elQkészítQ és elemzQ munkával készüljenek fel a különbözQ pályázati források és normatív támogatások lehívására kulturális fejlesztések területén is.ĄxGZZŮZ)×ó ŸŞ Ÿ nA kulturális-kerekasztal feladata részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban, térségi/mikrotérségi szintq pályázat készítése, információ közvetítés a megyei mqvelQdési központok, intézetek, a regionális közkincs bizottság határon túl a kisebbségi magyar mqvelQdési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyQszervezetek és a térségben a kultúra területén dolgozó szakemberek között, kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggQ szolgáltatásjegyzék készítése, kulturális/közmqvelQdési stratégia elkészítésének koordinálása Ą:##Şh ÄóŸ¨Közösségi tervezésĄ!Ÿ (a fejlesztési igények megfogalmazása, a fQ irányok kijelölése majd a konkrét cselekvési tervek kidolgozása széleskörq közösségi és szakmai egyeztetések után, az érintettek bevonásával, részvételével és a végrehajtás folyamatára is vonatkozó aktív szerepvállalásával történik. óŸ¨Tervezési fázisok, dokumentumokĄ2 !!"ţ !Ÿ Helyzetelemzés A területi tervezés elsQ lépése egy alapos helyzetelemzés, amely a társadalmi- gazdasági-földrajzi környezet egyes területeit tekinti át, egy, a lényeges megállapításokat tartalmazó szöveges résszel, és egy SWOT- elemzés elkészítésével. Koncepció A helyzetelemzések alapján megfogalmazható egy jövQkép, majd azokat a célokat, prioritásokat kell meghatározni, amelyek a jövQkép elérésében segítenek. Stratégiai program - az egyes prioritások megvalósítását szolgáló stratégiai intézkedéseket tartalmazza. Cselekvési terv - a rövidtávon megvalósítható az egyes stratégiai intézkedésekhez csatlakozó projekteket kell részleteznie.Ą˜ˆZî šWQ óŸ¨Kulturális koncepcióĄ!Ÿ <A Kulturális koncepció feladata a kistérség kulturális helyzetének elemzése, az elérni szándékozott jövQkép és fQ fejlesztési célrendszerek bemutatása. Röviden bemutatja a kívánt jövQbeli állapot eléréséhez szükséges megfelelQ stratégiát, prioritásokat és a tervezett intézkedések irányát. A kulturális koncepció a távlati fejlesztést megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza az átfogó fejlesztési célokat, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges információkat biztosít a szféra fejlesztQ szereplQi számára.ĄZóŸŞ Ÿ J A közösségi kulturális tervezés közvetlen céljai A Kistérség településeinek kulturális szereplQi (intézmények, civil szervezetek, egyházak, stb.) között megtörténjen a párbeszéd, együttmqködés, partnerség kereteinek és gyakorlatának megteremtése. ElkezdQdjön a kistérségi szintq kulturális koncepció kidolgozása Megtörténjen a közös, partnerségi együttmqködésen alapuló projektek kiválasztása, tervezése, kidolgozása, pályázati anyaggá való elQkészítése. Megtörténjen a szerepvállalók szakmai-módszertani felkészítése az együttmqködésre, a közös célok megvalósítására, a projektek menedzselésére, a pályázatok megírására és a konzorciumokban történQ eredményes mqködésre.Ą”P2PÇPPŤP1pĚ3ţóŸŞ Ÿ > ElQkészítQ, elemzQ szakasz A települések kulturális életének vezetQi-, véleményformálói-, döntéshozói-névsorának összeállítása Személyes interjú a települések polgármestereivel. Helyzetkép, elvárások, tervek, folyamatban lévQ fejlesztések. A fenti lista kiegészítése. ElQkészítQ interjúk a települések kulturális életének meghatározó szereplQivel. (Személyes beszélgetés, elQkészítQ kérdQív) ElQkészítést összegzQ tanulmány készítése Program záró work-shop az érintett települések kulturális életének szereplQi, formálói részvételével. ĄźPPe *fP$Ěţœf ŞĆ QóŸ¨Kidolgozó szakaszĄ!óŸ šA Tatabányai kistérség Kulturális Koncepciója javasolt fQ fejlesztési irányaiĄ NMŸ DEgyik fQ fejlesztési irányként a részben nagyobb lélegzetq, a kistérség valamennyi települését érintQ, egymás értékeinek megismerését szolgáló, ezáltal identitás-teremtQ komplex programok szervezése, részben infrastrukturális fejlesztések fogalmazódtak meg. Második stratégiai fejlesztési irányként a kistérség kulturális együttmqködését fejlesztQ szervezetek létrehozása, a meglévQk hatékony mqködtetése körvonalazódott. Harmadik fejlesztési irány: kivételes történelmi emlékekre, a közös nemzetiségi hagyományokra és a kiemelkedQ természeti értékekre alapozott kistérségi szintq programok szervezése amelyek egyben hosszú távon turisztikai vonzerQként is segíthetik a települések fejlQdését. Negyedik fejlesztési irány: a kistérség településeinek lakossága közötti kommunikációs csatornák, eszközök megteremtése és mqködtetése szerepel, mintegy elQfeltételeként a közös tervezési folyamatnak és partnerségi együttmqködésnek. ĄŚ˘PPŞĄ Ý ˛‹óŸŞ Ÿ ŇKomplex fejlesztések, programok Kulturális, közösségi intézmények infrastrukturális fejlesztése (info-kommunikáció, többfunkciós létesítmények, E-takarékosság) Tájház fejlesztések, élQ tájház , településtörténeti séták Tematikus túra-útvonalak kialakítása, a természeti értékek felmérése és bemutatása Kistérségi hagyományQrzQ kavalkád, fesztivál megrendezése rendszeresen, változó helyszínnel A helyi kézmqipar felélesztése a hagyományQrzés igényeire alapozva (pl. viseletvarrás, hagyományos ételek, eszközök készítése, emléktárgyak készítése) Történelmi játékok a jelentQs épített és szellemi örökségre alapozva (Várgesztes, VértesszQlQs) Kistérségi kulturális-, gasztronómiai- és bornapok / borverseny szervezése Testvérvárosok fesztiváljaĄ~!PÉP!€˙˙ţ\—˙˙ţ`L˙˙ţŞ,b ióŸŞ Ÿ €Szervezetfejlesztés Kistérségi Kulturális Kerekasztal folyamatos mqködtetése, változó helyszínnel Kistérségi információs- és kulturális iroda létrehozása Pályázatíró team felállítása, képzéseĄ4PŹP ŹŞ+ ‹óŸŞ Ÿ  Programszervezés Kistérségi néptánc- és dalos találkozó rendszeres megrendezése, változó helyszínnel Falunapok felfqzése, összehangolása, kölcsönös program csere AmatQr zenei napok Tízfordulós településismereti vetélkedQ, változó helyszínnel, kulturális csoportok kölcsönös Szlovák ifjúsági találkozó Szomszédolás térségi túra-napokĄ:@?óŸŞ Ÿ ~Kommunikációs fejlesztés Kistérségi kulturális portál és elektronikus hírlevél létrehozása, mqködtetése Kulturális értékkataszter folyamatos karbantartása, bQvítése Kistérségi marketinganyagok készítése Egységes kulturális- és turisztikai arculat kialakítása Évszakonként nyomtatott kistérségi programfüzet Média-lánc települési TV-mqsorok cseréje Kistérségi KI-KICSODA? CD-szaknévsor Kistérségi hagyományQrzQ és könnyqzenei cd megjelentetéseĄ0ŚŚóŸŞ Ÿ n Köszönöm a figyelmet! Mók Ildikó Magyar MqvelQdési Intézet és KépzQmqvészeti Lektorátus Regionális Programok FQosztálya 30/303-9193 e-mail: moki@mmi.hu www.mmi.hu; www.erikanet.hu ĄN¸Ěţ 7]ňóT0ߏšňóT0ß›ĽňóT0ߧśęřŇď 0`đ r˙˙˙˝77˙Ě˙fĚ3÷Ě/ÇĆą`đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ě`đ K–˙˙˙fĚÍ×ߙ™˙xPşĚ˙–ł`đ 7_/˙˙˙U†<ŃďłĚfŽŹf´ďřöŹ`đ Hgh˙˙˙X€sÝÝÝ3Ě̈q̙¨¨¨`đ WXc˙˙˙klu˙˙Ěgti~^éçÓ¤O`đ ÄÖžďűđ3™fÝÝÝĚ˙™™3f`đ ÖÚä˙˙˙™żŢăŔŔŔ33Ě^“É`đ ÂŔşJ%ôôěx…iáßÁĽ§Żœ˜ff3Ł>˙ý?" dd@˙˙ď˙˙˙˙˙˙,Ł¤˙ý?nFdŘ@˙˙ď˙˙˙˙˙˙ ú dÔ únFĐ@ú dđ`únF€ Łn˙ý?" d˙d@˙˙ď˙˙˙˙˙˙  @@``€€PŁP  @ ` €`Ł pŁ>€Ł> fđ^đđüđöđ( đ đüđ6 đT đ~ŕ đü đˆ"ńżđ~ŕđ đü c đÄB@CW DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒdŽ—Áœ@ż˙ ˆđ˙W @W @W W @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ.‰~ŕđ đü c đÄB,CW DEÁFÁ"€ƒ‹ŒdŽ—Áœ@ż˙ ˆđ˙W ,W ,@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ‰.ŕđž đ\ đ~ŕ đü đˆ"ńżđ~ŕđ đü c đÄB CˇDEÁFÁ"€ƒ‹ŒŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ ˇ ˇ @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ(4ťđ đü c đÄB C‰ DEÁFÁ"€ƒ‹ŒdŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙‰ ‰ ‰ ‰ @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ(W4ŕđ đü c đÄBtC DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒdŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙t t tt@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđűƒ~đ đ ü c đÄB CüDEÁFÁ"€ƒ‹ŒŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ü ü üü@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ([4Wđ đ ü c đÄB CüDEÁFÁ"€ƒ‹ŒdŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ ü ü @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ(ť4ˇđ đ ü c đÄB C¤DEÁFÁ"€ƒ‹Œ2Ž—Áœ@ż˙ˆđ˙¤ ¤ @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ(ˇ4[đ đ ü c đÄBűC DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒdŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ ű ű@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđƒ_đ đ ü c đÄBűC DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ű ű űű@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ˙ƒűđ đü c đÄB˘C DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒÎ˙˙˙Ž—Áœ@ż˙ˆđ˙ ˘ ˘@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ\ƒ˙đá đü ł đB€Ö¸ ‡żƒżŔ˙ ?"ńżđŔ 0FđĂ ¸ đIŸ¨Mintacím szerkesztése˘Ş đ# đü ƒ đ0€œ#Œ ƒżŔ˙ "ńżđŕ 0đĂ ¸ đŸ¨QMintaszöveg szerkesztése Második szint Harmadik szint Negyedik szint Ötödik szint˘ Ş RđČ đü ƒ đ0€ÜŔŒ ƒżŔ˙ "ńżđ` P€đĂ ¸ đBŸ *Ą řđĘ đü ƒ đ0€dý‰ ƒżŔ˙ "ńżđ`p€đĂ ¸ đDŸ *Ą úđĘ đü ƒ đ0€¤eŮ ƒżŔ˙ "ńżđ`€0€đĂ ¸ đDŸ *Ą ŘđH đü ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.† Ŕ@F$ ş Szikraî(ď ]€0 ˜đđđ(đ( đ đđŽ đT đ~ŕ đ đˆ"ńżđ~ŕđ~đb đ‰~ŕ đ# đ ˆ"ńżđ‰~ŕđ đ c đÄB@CW DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒdŽ—Áœ@ż˙ ˆđ˙W @W @W W @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ.‰~ŕđ đ c đÄB,CW DEÁFÁ"€ƒ‹ŒdŽ—Áœ@ż˙ ˆđ˙W ,W ,@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ‰.ŕđ đ c đÄB C¤DEÁFÁ"€ƒ‹Œ2Ž—Áœ@ż˙ˆđ˙¤ ¤ @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ(ˇ4[đ đ c đÄBűC DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ű ű űű@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ˙ƒűđ đ c đÄBűC DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒdŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ ű ű@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđƒ_đŚđb đ\~ŕ đ # đ ˆ"ńżđ\~ŕđ đ c đÄB CˇDEÁFÁ"€ƒ‹ŒŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ ˇ ˇ @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ(4ťđ đ c đÄB C‰ DEÁFÁ"€ƒ‹ŒdŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙‰ ‰ ‰ ‰ @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ(W4ŕđ đ c đÄBtC DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒdŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙t t tt@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđűƒ~đ đ c đÄB CüDEÁFÁ"€ƒ‹ŒŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ü ü üü@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ([4Wđ đ c đÄB CüDEÁFÁ"€ƒ‹ŒdŽ—Áœ@ż˙ˆđ˙ ü ü @ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ(ť4ˇđ đ c đÄB˘C DEÁFÁ"€ƒ‹Ś˙ŒÎ˙˙˙Ž—Áœ@ż˙ˆđ˙ ˘ ˘@ŹŹŹŹŹŹ`€"ńżđ\ƒ˙đç đ Ă đH€ČŠŠ ‡żƒżŔ˙ ?ż"ńżđę pđĂ Š đIŸ¨Mintacím szerkesztése˘Ş đ× đ ƒ đ0€¤‰Š ƒżŔ˙ "ńżđ  `ŕ đĂ Š đQŸ¨Alcím mintájának szerkesztése˘Ş đČ đ ƒ đ0€D!Š ƒżŔ˙ "ńżđ` P€đĂ Š đBŸ *Ą řđĘ đ ƒ đ0€Ě˜ ƒżŔ˙ "ńżđ`@`€đĂ Š đDŸ *Ą úđĘ đ ƒ đ0€Ź*˜ ƒżŔ˙ "ńżđ`€0€đĂ ˜ đDŸ *Ą ŘđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.† Ŕ@F$î$ď ]€0 ”đŒ đđ$đ( đ đđr đ S đ€ Œ ż˙üđ,dôđĂ e đ žđr đ S đ€řäˇ ż˙üđř‘!0đĂ e đ žđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë..1ČPÉ!î$ď ]€0 ”đŒ0đ đ$đ( đ đ đr đ S đ€Ě"‰ ż˙üđŔ 0FđĂ e đ žđr đ S đ€ˆ‰ ż˙üđŕ 0î đĂ e đ žđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë..1ČđGţ6î$ď ]€0 ”đŒ@đđ$đ( đ đđr đ S đ€€r‰ ż˙üđŔ 0FđĂ ‰ đ žđr đ S đ€P‰ ż˙üđŕ 0 đĂ ‰ đ žđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë..1Č@(|î ď ]€0 ‚ đz Pđ đ đ( đ đđr đ S đ€x˝o ż˙üđŔ 0FđĂ Ż đ žđx đ c đ$€T´o ż˙üđ垲’đĂ Ż đ žđŕđ| đ7‡Ę đ đ#"ńŸ Ă |đ7‡ĘđĂ ¸ đ đ Ł đ<€,ٸ żƒżŔ˙?đ7‡ĘđHˆ@Šdş___PPT10‹Dą<ŠĚş___PPT9‹ŽŹŚ€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙ đPŸ 3.2.3. ÉpítQ közösségek Program a közmqvelQdési intézményrendszer és a civil szféra atipikus, nem formális képzési szolgáltatásainak fejlesztésére c) KOMPONENS: Múlt Jelen JövQ - A népi kézmqvesség értékeinek széleskörq megismertetése a társadalommal országos, tájegységi, és helyi méretekben egyaránt. Kiállítások, népi kézmqves bemutatók szervezése. - A funkcionális népi kézmqves alkotások mezQgazdasági és ipari termékek értékesítési láncolatába történQ beillesztését elQsegítQ kampányok, programok. Ąš˙ " d˙%I### # ##M# # $$$$$°((—((˙˙™ţ((ŚřP@08XđHB đ C đżŔ˙đ7‡đHB đ C đżŔ˙đ7ʇĘđHB đ C đżŔ˙đ77ĘđHB đ C đżŔ˙đ‡‡ĘđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë..1Č0ť$ŐîŔď ]€0 0đ(pđđŔđ( đ đđˆ đ S đ€ ëť ż˙üđ,Ě0´đĂ Ż đ"žŚř€p`PpđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë./1Č́ŰîŔď ]€0 0đ(€đ đŔđ( đ đ đˆ đ S đ€h”˜ ż˙üđ—qâŃđĂ Ż đ"žŚř€p`PpđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.01ČpŇ îŞď ]€0 đđ$đŞđ( đ đ$đr đ$ S đ€ÔŐ¸ ż˙üđ,dôáđĂ Ż đ žđH đ$ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.01Č d…î$ď ]€0 ”đŒ đ(đ$đ( đ đ(đr đ( S đ€°¸Ż ż˙üđŔ 0FđĂ Ż đ žđr đ( S đ€Œ2˜ ż˙üđŕ 0´đĂ Ż đ žđH đ( ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.01Č@ÉäîŔď ]€0 0đ(°đ,đŔđ( đ đ,đˆ đ, S đ€ .Œ ż˙üđ˙ů´<đĂ Ż đ"žŚř€p`PpđH đ, ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.11Č YłîŔď ]€0 0đ(Ŕđ0đŔđ( đ đ0đˆ đ0 S đ€4=‰ ż˙üđŇů0đĂ Ż đ"žŚř€p`PpđH đ0 ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.21Č Š´*î$ď ]€0 ”đŒĐđ4đ$đ( đ đ4đr đ4 S đ€Ä͸ ż˙üđŔ 0FđĂ Ż đ žđr đ4 S đ€H˙Œ ż˙üđ@'AđĂ Ż đ žđH đ4 ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.21ČPj?ńî$ď ]€0 ”đŒđđ<đ$đ( đ đ<đr đ< S đ€° ‰ ż˙üđŔqâđĂ Ż đ žđr đ< S đ€Oˇ ż˙üđžâBđĂ Ż đ žđH đ< ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.51ȐíUĄî$ď ]€0 ”đŒ0 đLđ$đ( đ đLđr đL S đ€Œqż˙üđŔ 0MđĂ q đ žđr đL S đ€hqż˙üđŕ 0đĂ q đ žđH đL ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.81Č ÎvFî$ď ]€0 ”đŒ@ đPđ$đ( đ đPđr đP S đ€ôŽqż˙üđŔ 0FđĂ q đ žđr đP S đ€Ě qż˙üđŕ 0đĂ q đ žđH đP ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.81ČPteî$ď ]€0 ”đŒP đTđ$đ( đ đTđr đT S đ€DOż˙üđŔ 0FđĂ O đ žđr đT S đ€dOż˙üđŕ 0đĂ O đ žđH đT ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.81Čŕ=f“î$ď ]€0 ”đŒ đ@đ$đ( đ đ@đr đ@ S đ€Č”Ż ż˙üđŔ 0FđĂ Ż đ žđr đ@ S đ€(¸Ż ż˙üđŕT0iđĂ Ż đ žđH đ@ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.61Čp¸j@î$ď ]€0 ”đŒ đDđ$đ( đ đDđr đD S đ€ÔýŻ ż˙üđ˙dô…đĂ ‹ đ žđr đD S đ€XęŻ ż˙üđŕžâđĂ ‹ đ žđH đD ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.61Č!Číî$ď ]€0 ”đŒ đHđ$đ( đ đHđr đH S đ€@ŕš ż˙üđZ'OťđĂ ‹ đ žđr đH S đ€Plš ż˙üđů0kđĂ ‹ đ žđH đH ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.71Č =ś4îČď^€0ů”N0 đ đđ°đ( đ đđx đ c đ$€w‹ ż˙đTĐ€ đĂ ‹ đ žđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ ˙˙˙€€€ťŕă33™™™™Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.&Č`™ĽěîHď ]€0ů”N0  đ˜`đđ0đ( đ đđx đ c đ$€čŸ6 ż˙üđŔ 0FđĂ 6 đ žđx đ c đ$€D 6 ż˙üđŕ 0đĂ 6 đ žđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë. &Č ”źÚîBď ]€0ů”N0 šđ’€đ đ*đ( đ đ đx đ c đ$€ľ‹ ż˙üđŇ ™7đĂ ‹ đ žđr đ S đ€Ěź‹ ż˙üđ§'g<đĂ ‹ đ žđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.#&Č ž˙ŚîBď ]€0ů”N0 šđ’ đ(đ*đ( đ đ(đx đ( c đ$€Đދ ż˙üđŔ 0FđĂ ‹ đ žđr đ( S đ€¨ß‹ ż˙üđđ `đĂ ‹ đ žđH đ( ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.&&Č°U‘CîBď ]€0ů”N0 šđ’°đ,đ*đ( đ đ,đx đ, c đ$€°č‹ ż˙üđŔ 0FđĂ ‹ đ žđr đ, S đ€Xé‹ ż˙üđ˝ů9†đĂ ‹ đ žđH đ, ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.)&Č—îBď ]€0ů”N0 šđ’@đPđ*đ( đ đPđx đP c đ$€Ěś ż˙üđŔ 0FđĂ ś đ žđr đP S đ€¤€ś ż˙üđŠů9NđĂ ś đ žđH đP ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.<&ČĐR‘îÂď ]€0ů”N0 đPđTđŞđ( đ đTđr đT S đ€›ś ż˙üđŇ `iđĂ ś đ žđH đT ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.=&Č0šîTď ]€0ů”N0 Źđ¤pđ\đ<đ( đ đ\đ~ đ\ s đ*€t¤ś ż˙üˆđĺ 8 FđĂ ś đ žđ~ đ\ s đ*€LĽś ż˙üˆđŕ 0đĂ ś đ žđH đ\ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ ˙˙˙€€€3fĚĚf™™~œčŘŘěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.{!Č@—e˘îTď ]€0ů”N0 Źđ¤€đ`đ<đ( đ đ`đ~ đ` s đ*€\Źś ż˙üˆđ%řšđĂ ś đ žđ~ đ` s đ*€ ­ś ż˙üˆđ'gYđĂ ś đ žđH đ` ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ ˙˙˙€€€3fĚĚf™™~œčŘŘěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.}!Ȑ=VîTď ]€0ů”N0 Źđ¤đdđ<đ( đ đdđ~ đd s đ*€Đźś ż˙üˆđ%ŚPđĂ ś đ žđ~ đd s đ*€¨˝ś ż˙üˆđz'gđĂ ś đ žđH đd ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ ˙˙˙€€€3fĚĚf™™~œčŘŘěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.{!Čp˝Gƒîćď ]€0ů”N0 >đ6 đhđÎđ( đ đhđ– đh c đ$€řÓś ż˙üˆđ,'´đĂ ś đ*žŚř€pŮ`ľPop(đH đh ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ ff™˙˙˙[[‰ßŢöff˙RR|™™˙ĚĚ˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.n‡Ç ôĘüîČď ]€0ů”N0 đ°đlđ°đ( đ đlđx đl c đ$€pԊ ż˙üˆđŇůYáđĂ Š đ žđH đl ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ ff™˙˙˙[[‰ßŢöff˙RR|™™˙ĚĚ˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.n‡Ç04`cî ď ]€0ů”N0 ` đX Ŕđpđđ đ( đ đpđ~ đp s đ*€|܊ ż˙üˆđđÔÚ{đĂ Š đ žđ2 đp s đ*€š ż˙üˆđjž‡iđĂ ˙˙˙˙Š đŔ Ÿ ň Kommunikáció, együttmqködés, partnerség Célja: a hatékony együttmqködéshez szükséges emberi készségek, kompetenciák fejlesztése, a szervezeti keretek kialakítása; A szervezeti diagnózis modell bemutatása; a kulturális tervezési folyamat kistérségi modelljének megismerése A települések és a kistérség kulturális SWOT-elemzése Célja: a települések saját helyzetelemzése; a kistérségre vonatkozó közös helyzetkép megalkotása, az erQsségek/lehetQségek, valamint a gyengeségek/veszélyek priorizálása; a közös jövQkép-elemek megfogalmazása A kistérség lehetséges fQ kulturális stratégiai fejlesztési irányainak feltárása cselekvési program kidolgozása a 2007-2008 közötti idQszakra; közös projektek megfogalmazása; Célja: olyan jövQorientált kulturális stratégia kidolgozása, amely - illeszkedve a különbözQ szintq térségi fejlesztési programokhoz - valamennyi település hagyományaira, jelenbéli erQsségeire és jövQbeli céljaira alapozva kijelöli a kistérség egésze számára a fQ fejlesztési irányokat; kijelöli a 2007-2008 közötti idQszak prioritásait; megfogalmazza azokat a projekteket, amelyek megvalósítását elsQként kívánja megkezdeni.Ą`zPĚţ0â?Ëš¤Ş,<   …Śř€pŮ`ľPop(đH đp ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ ff™˙˙˙[[‰ßŢöff˙RR|™™˙ĚĚ˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.r‡ÇđîBď ]€0ů”N0 šđ’`đXđ*đ( đ đXđx đX c đ$€ŕ!š ż˙üđŔ 0—đĂ š đ žđr đX S đ€¸"š ż˙üđđ `áđĂ š đ žđH đX ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.=&ȐçÔîîÂď ]€0ů”N0 đĐđtđŞđ( đ đtđr đt S đ€Ä:š ż˙üđ˙ `iđĂ š đ žđH đt ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.?&ȐożÔîÂď ]€0ů”N0 đŕđxđŞđ( đ đxđr đx S đ€dHš ż˙üđů9 đĂ š đ žđH đx ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.@&Č ÍQ,îÂď ]€0ů”N0 đđđ|đŞđ( đ đ|đr đ| S đ€!š ż˙üđ, `đĂ š đ žđH đ| ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.@&ČŔŢ ZîÂď ]€0ů”N0 đđ€đŞđ( đ đ€đr đ€ S đ€`Uš ż˙üđ¤ů9ţđĂ š đ žđH đ€ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ hŽ˙˙˙ŠčĚě˙™™ˆä™˙™Żá˙ˆ8Š0ş___PPT10‹ë.@&ČĐ ŸîÎď ]€0ů”N0 &đ đˆđśđ( đ đˆđ~ đˆ s đ*€čC‹ ż˙üˆđ‡ `đĂ ‹ đ žđH đˆ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ ˙˙˙€€€3fĚĚf™™~œčŘŘěˆ8Š0ş___PPT10‹ë.‚!Čŕ‘xčr¸ k; ‹ Ő Đił}Ů5‘O!_-Š/s1=35PŃ6eą?ÇoٛŰÇÝóß ëŐěîOđ{ňCô ö7řç?cúüťţő)ǧ82Ĺ1č-˛é(€ŕŕ€ 4 ×VÓşmoki@mmţ˙ŕ…ŸňůOhŤ‘+'łŮ0ÄT hp€”¤ ¸Ä č ô â1. dia Mók IldikóShimmer Mók Ildikó13Microsoft Office PowerPoint@Ŕšpƒ=@ýşű&Č@€źˇ91ČhG¨S˙˙˙˙‰g Ě)Ą' ŃÁ ÷€€€€€€€€€ŔŔŔŔÜŔŚĘđ """)))UUUMMMBBB999˙|€˙PP֓Ěě˙ďÖĆççÖ­Š3f™Ě333f3™3Ě3˙3f3fff™fĚf˙f™3™f™™™Ě™˙™Ě3Ěf̙ĚĚĚ˙Ěf˙™˙Ě˙333f3™3Ě3˙333333f33™33Ě33˙33f33f3ff3™f3Ěf3˙f3™33™3f™3™™3̙3˙™3Ě33Ě3fĚ3™Ě3ĚĚ3˙Ě33˙3f˙3™˙3Ě˙3˙˙3f3fff™fĚf˙f3f33ff3f™3fĚ3f˙3fff3fffff™ffĚff™f3™ff™f™™f̙f˙™fĚf3Ěf™ĚfĚĚf˙Ěf˙f3˙f™˙fĚ˙f˙ĚĚ˙™™™3™™™Ě™™33™f™Ě3™˙™f™3f™f3™™f™Ěf™˙3™3™™f™™™™™Ě™™˙™™Ě™3̙fĚf™Ě™Ě̙˙̙˙™3˙™f̙™˙™Ě˙™˙˙™Ě3™f̙ĚĚĚ3™33Ěf3̙3ĚĚ3Ě˙3ĚfĚ3fĚff™™fĚĚfĚ˙f™™Ě3™Ěf™Ě™™Ě̙Ě˙™ĚĚĚ3ĚĚfĚ̙ĚĚĚĚĚ˙ĚĚ˙Ě3˙Ěf˙™™˙ĚĚ˙Ě˙˙Ě3Ěf˙™˙3Ě33˙f3˙™3˙Ě3˙˙3˙f˙3f˙ff̙f˙Ěf˙˙f̙˙3™˙f™˙™™˙̙˙˙™˙Ě˙3Ě˙fĚ˙™Ě˙ĚĚ˙˙Ě˙3˙˙f˙̙˙˙Ě˙˙˙fff˙f˙˙fff˙˙f˙f˙˙Ľ!___www†††–––ËË˲˛˛×××ÝÝÝăăăęęęńńńřřř˙űđ  ¤€€€˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙we4Ą'A Ěx ĐŔ( xK€€€€€€€€€ŔŔŔŔÜŔđĘŚ """)))UUUMMMBBB999€|˙PP˙“Ö˙ěĚĆÖďÖç琊­3f™Ě3333f3™3Ě3˙ff3fff™fĚf˙™™3™f™™™Ě™˙ĚĚ3Ěf̙ĚĚĚ˙˙f˙™˙Ě3333f3™3Ě3˙3333333f33™33Ě33˙3f3f33ff3f™3fĚ3f˙3™3™33™f3™™3™Ě3™˙3Ě3Ě33Ěf3̙3ĚĚ3Ě˙3˙33˙f3˙™3˙Ě3˙˙ff3fff™fĚf˙f3f33f3ff3™f3Ěf3˙ffff3fffff™ffĚf™f™3f™ff™™f™Ěf™˙fĚfĚ3f̙fĚĚfĚ˙f˙f˙3f˙™f˙ĚĚ˙˙̙™™3™™™™Ě™™33™f™3̙˙™f™f3™3f™f™™f̙3˙™™3™™f™™™™™Ě™™˙™Ě™Ě3fĚf™Ě™™Ě̙Ě˙™˙™˙3™Ěf™˙™™˙̙˙˙̙3Ěf̙Ě̙3Ě33Ě3fĚ3™Ě3ĚĚ3˙ĚfĚf3™ffĚf™Ěf̙f˙̙̙3̙f̙™Ě™Ě̙˙ĚĚĚĚ3ĚĚfĚ̙ĚĚĚĚĚ˙Ě˙Ě˙3™˙fĚ˙™Ě˙ĚĚ˙˙Ě3˙f˙™Ě3˙33˙3f˙3™˙3Ě˙3˙˙f˙f3Ěff˙f™˙fĚĚf˙˙™˙™3˙™f˙™™˙™Ě˙™˙˙Ě˙Ě3˙Ěf˙̙˙ĚĚ˙Ě˙˙˙3Ě˙f˙˙™˙˙Ěff˙f˙ff˙˙˙ff˙f˙˙˙f!Ľ___www†††–––ËË˲˛˛×××ÝÝÝăăăęęęńńńřřřđű˙¤  €€€˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙………………………………………________________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…_………_………_………_………_………_…………………_…………………………………………………………_______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………______________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_……………………………………………………………………………………………………………………_____________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…………………_……____________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………_………_…………………_……………………………………………………………………___________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………__________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………_________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…………………_………………________________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…_………_………_………_………_………_…………………_…………………………………………………………_______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………______________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_……………………………………………………………………………………………………………………_____________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…………………_……____________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………_………_…………………_……………………………………………………………………___________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………__________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………_________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_………_………_………_……________________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…_………_………_………_………_………_…………………_…………………………………………………………_______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_……………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…………………_…………______________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_……………………………………………………………………………………………………………………_____________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_………_………_………_……____________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………_………_…………………_……………………………………………………………………___________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_………_………_………___________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………_________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…_…_………_…_…_……________________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…_………_………_………_………_………_…………………_…………………………………………………………_______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_……………………………………………………………………………………………………………………………………………………_………_………_………_______________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_……………………………………………………………………………………………………………………_____________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_…_____________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………_………_…………………_……………………………………………………………………___________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…_…_………_…_…___________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………_________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_…_…_______________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…_………_………_………_………_………_…………………_……………………_…………………_……………_______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_…_…______________________________________________…___…___…__…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_……_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………____˙__˙˙˙˙__…_…˙˙…_…………˙…………_………˙˙………˙…………˙…………………………………………………_…_…_…_…_…_…_…_…___˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙__˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙…………………_………………………………_………_………_………_…____˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙_˙˙˙˙_˙…˙˙˙…_˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙…˙˙˙˙˙˙˙˙…˙˙_˙˙…˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙…………………………………………………_…_…_…_…_…_…_…_…___˙˙˙˙_˙˙˙__˙_˙˙_˙˙_˙˙_˙_˙˙_˙_˙˙_˙˙_˙__˙˙˙˙_˙_˙˙…˙…˙…˙˙˙˙…˙˙_˙˙_˙…˙_˙˙˙˙_˙_…˙…˙˙˙˙_˙˙…˙…˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙…………………………………………………………_………_………_………____˙_˙˙…˙__˙___…___…___…___…___…_…_…_…_˙_…_…˙…˙˙_˙_…_˙˙…_…˙…_˙˙…_…_…_…˙…_˙……_˙……˙˙…………………………………………………˙…˙˙˙˙˙˙…˙˙˙˙…˙˙˙…˙……………………………………………………_…_…_…_…_…_…_…_…_____˙_________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…˙˙……_………_………_………_………_…………………_……………………_…_…_………_…_…_……______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_…_…_______________________________________________…_…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_……………………………………………………………………………………_………_………_…………__________˙˙˙˙_…_˙………˙…˙˙……_˙_……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_…_…_________˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙…˙˙˙˙˙_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………_………_…………………_………………………………_…_…_…_…_…_…_……_________˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙…˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙…˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_…˙_˙…_……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………__________˙__˙_˙˙__˙__˙___˙_˙˙__˙_˙˙˙˙_˙˙˙˙__˙˙_˙˙_˙_…˙_˙˙˙˙_˙˙…˙˙˙˙_˙…˙…˙_…˙˙_˙˙…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_…………………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_……________…_______…___…___…___…___…_…_…_…˙˙_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…˙…˙…_…˙…_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………___…_…_…___…_…_…________________________________________________…___…__…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_……_…_…_…_………_…_…_……_………_………_………_………_…………………_……………………_…_…_…_…_…_…_……_______˙___˙˙˙˙…___…˙˙…__…˙…_………………˙………˙………………………………………………………………………………………_…___…_…_…___…_…___˙˙˙˙_˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙…˙˙˙˙˙…˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙………_………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_……___˙˙˙_˙_˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙…˙˙˙˙_˙…˙˙˙…˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙…˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙………………………………………………………………………………………___…___…___…___…____˙˙˙__˙˙˙_˙_˙˙˙__˙_˙˙_˙˙_˙˙_˙_˙˙_˙_˙˙_˙˙_˙…_˙˙_˙˙˙…_˙˙˙…˙˙…˙_˙…˙˙_˙˙˙˙…_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙…_………_………_………_…………………_………………………………_…_…_…_…_…_…_……____˙_____˙_˙˙__˙__˙_____…___…___…___…_…_…_…_…_˙_…_…˙˙˙…_…˙˙_…_…_…_˙_…˙………˙…˙˙˙………_……………˙…˙˙˙˙˙˙…˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙…………………………………………………………………………………………_…___…___…___…_…____________˙____________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_˙˙…_………_………_………_…………………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_……________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…_______________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…_………_………_………_………_………_…………………_……………………_…_…_…_…_…_…_……______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…_____________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_……____________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…___________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………_………_…………………_………………………………_…_…_…_…_…_…_……__________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…_________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_…………………………………………………………………………………………_…_…_…_…_…_…_……________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…_______________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…_………_………_………_………_………_…………………_…………………__…___…___…___……______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…_____________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………………………………………………………………………………___…_…_…___…_……____________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…___________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………_………_…………………_……………………………__…___…___…___……__________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…_________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_…………………………………………………………………………………………___…___…___…__…________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…_______________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…_………_………_………_………_………_…………………_…………………_______________…______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________…_____________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………………………………………………………………………………___…___…___…__…____________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________Ś___________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………_………_…………………_……………………………_______________Ç__________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________Ź_________________________________________________…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_…………………………………………………………………………………………_______…______Ź________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________Í_______________________________________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_…_…_………_………_………_………_………_…………………_…………………_______________Í______________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…__…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_……_………_………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________Î_____________________________________________________˙__…__˙…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_……………………………………………………………………………_______________Ő____________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________Ü___________________________________________________…_˙…˙_˙˙˙˙˙˙˙…˙…˙˙˙_˙˙˙…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………_………_…………………_……………………………_______________ź__________________________…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…˙˙…˙˙_˙˙…˙…˙…˙…˙˙_˙…˙˙…˙˙……_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________Ă_________________________________________________…___˙__˙…_˙_…˙…˙˙˙_…˙…_˙_…˙…_˙_˙_…_…_…_…_…_…_………_………_………_………_………………………………………………………………………………………_______________Ă________…_______…___…___…___…___…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_………_………_…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________Ă_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ź_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ý_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ö___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ő_____________________________˙___________________________________________________________________˙˙˙_________________________________________________________Í__________________________˙_______________________________˙___________________________________________________Í______________________˙__˙˙˙_˙˙_˙˙˙_˙˙˙_˙˙˙˙__˙__˙˙˙˙˙˙_˙__˙_˙˙˙_˙_˙_˙˙˙__˙__˙˙_˙˙˙__˙˙˙__˙˙˙_˙˙˙˙__˙_______________________________________________Í______________________˙_˙˙˙˙__˙˙___˙_˙_˙_˙__˙˙˙_˙˙˙_˙_˙_˙_˙˙_˙˙˙˙________________________________________________Í______________________˙_˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙_˙˙__˙__˙_˙˙˙˙˙˙__˙__˙˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙_˙_˙˙˙__˙˙˙˙˙_˙˙˙˙˙˙˙˙________________________________________________Ç______________________˙˙_˙_˙˙˙_˙_˙_˙˙˙_˙˙_˙__˙˙_˙_˙˙_˙_˙_˙˙_˙˙_˙_˙_˙_˙˙_˙˙˙________________________________________________Ç_____________________˙˙˙__˙˙__˙_˙_˙˙___˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙__˙˙__˙˙˙_˙___˙_˙˙__˙˙˙___˙˙_˙˙˙__˙˙__˙˙˙__˙˙___˙˙˙__˙˙_˙_˙________________________________________________…______________________˙_______˙______________˙_____________˙_____˙________˙______________________˙__________________________________________________…_______________________˙______˙_˙____________________˙_____˙___˙______˙_____________˙_˙______˙__________˙___________________________________________________…______________________________________________________˙_______________________________˙_˙_______˙______________________________________________________________…_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________…_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________…____________________________________________________________________________________________________________________________________________…________________________________________________˙__˙__˙˙˙˙_˙__˙˙˙˙__˙˙˙˙˙˙˙˙__________________________________________________________________________…________________________________________________˙_˙__˙_˙˙˙_˙_˙˙_˙_˙˙˙__˙__________________________________________________________________________…________________________________________________˙˙___˙_˙˙˙_˙_˙˙__˙˙˙˙˙_˙˙___________________________________________________________________________…________________________________________________˙˙___˙_˙˙˙˙_˙˙˙_˙˙˙__________________________________________________________________________…________________________________________________˙˙__˙__˙_˙˙˙˙_˙__˙_˙˙˙˙˙˙__˙˙__˙˙˙__________________________________________________________________________…________________________________________________˙_˙______˙˙______________˙________________________________________________________________________________________________________________________________˙___˙______˙______________˙_˙_˙_______________________________________________________________________________…___________________________________________________________________________˙____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙d›Oφꪚ)čŔüŒ’,<ČπCurrent User˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙<GSummaryInformation(˙˙˙˙˙˙˙˙ôTPowerPoint Document(˙˙˙˙zű‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œÜžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇţ˙˙˙Űý˙˙˙˙˙˙˙ţ˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Ńý˙˙˙ŇÓÔŐÖĚ˙˙˙˙ý˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙˙˙ÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüţ˙˙˙˙˙ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;ţ˙˙˙=ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;ţ˙˙˙=ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙!http://www.nka.hu/index_tmp.htmlhttp://www.nca.hu/ö%_Ŕ‘ăVű ôProkai BalázsProkai BalázsRoot Entry˙˙˙˙˙˙˙˙d›Oφꪚ)č šN7ČπCurrent User˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙<GSummaryInformation(˙˙˙˙˙˙˙˙ôTPowerPoint Document(˙˙˙˙zű‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œÜžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Űý˙˙˙Ńý˙˙˙ŇÓÔŐÖ×ţ˙˙˙ý˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙˙˙ÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüţ˙˙˙˙˙ţ˙ŐÍ՜.“—+,ůŽDŐÍ՜.“—+,ůŽ”Pˆ°źÄĚÔ Ü äě ôü  éâDiavetítés a képernyőreMMIzűÜ%Ä .ArialArial Unicode MSTimes New Roman WingdingsBookman Old StyleCalifornian FB Arial NarrowTahomaSzikra1Kulturális    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙fejlesztési lehetőségek (2007-2013) ,Kulturális „beavatkozások” tervezési helyei2Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu.hu/ cTársadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_25. dia6. dia7. diaC3.2.5. A kreatív ipart megalapozó, iskolán kívüli tehetséggondozás9. dia10. diaEFöldművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium http://www.fvm.gov.hu/~ A III. Intézkedéscsoporthoz tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés Leader-program Jellemzők:Leader-közösség létrejötte*IV. Intézkedéscsoport – A LEADER program%Oktatási és Kulturális Minisztérium gNemzeti Kulturális Alap http://www.nka.hu/index_tmp.html Nemzeti Civil Alapprogram http://www.nca.hu/0Kulturális közösségi tervezés a kistérségekben 1995.1996.Kulturális vidékfejlesztés@Miért vált megkerülhetetlenné a kistérség és a vidékfejlesztés?"Kistérségi Kulturális Kerekasztal25. diaKözösségi tervezés Tervezési fázisok, dokumentumokKulturális koncepció29. dia30. diaKidolgozó szakaszNA Tatabányai kistérség Kulturális Koncepciója javasolt fő fejlesztési irányai33. dia34. dia35. dia36. dia37. dia Használt betűtípusokTervezősablon Diacímek%L 8@ _PID_HLINKSâA`mailto:moki@mmi.huhttp://www.mmi.hu/http://www.erikanet.hu/http://www.nfu.hu/5http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2http://www.fvm.gov.hu/)http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104)http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104http://www.okm.gov.hu/,http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748muveszeti_palyazatokhttp://www.mmi.hu/http://www.erikanet.hu/http://www.kultura.hu/http://www.okm.gov.hu/!http://www.nka.hu/index_tmp.htmlhttp://www.nca.hu/ö%_Ŕ‘ăVű ôGombos AndrásGombos András !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œÜžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙Űţ˙˙˙ÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüţý˙˙˙˙Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙d›Oφꪚ)čŕ Cˇ91Č?@Current User˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙<>SummaryInformation(˙˙˙˙˙˙˙˙ôTPowerPoint Document(˙˙˙˙zűDocumentSummaryInformation8˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŕ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙i.huş$mailto:moki@mmi.hu×TÓşwww.mmi.huş$http://www.mmi.hu/×hÓşwww.erikanet.huş.http://www.erikanet.hu/×dÓş$http://www.nfu.hu/ş$http://www.nfu.hu/×ěÓşhhttp://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2şhhttp://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2×tÓş,http://www.fvm.gov.hu/ş,http://www.fvm.gov.hu/ןӺPhttp://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104şPhttp://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104ןӺPhttp://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104şPhttp://www.fvm.hu/main.php?folderID=2104×tÓş,http://www.okm.gov.hu/ş,http://www.okm.gov.hu/×"Óş€http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748#muveszeti_palyazatokşVhttp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=7480ş(muveszeti_palyazatok×dÓş$http://www.mmi.hu/ş$http://www.mmi.hu/×xÓş.http://www.erikanet.hu/ş.http://www.erikanet.hu/×tÓş,http://www.kultura.hu/ş,http://www.kultura.hu/×tÓş,http://www.okm.gov.hu/ş,http://www.okm.gov.hu/×œÓş@http://www.nka.hu/index_tmp.htmlş@http://www.nka.hu/index_tmp.html×dÓş$http://www.nca.hu/ş$http://www.nca.hu/ň*/Č 0ŇŐ`ˇDArialarrowBlLŠLŠ °6 Ԗâ…0ԖŐ"ˇDArial Unicode MSLŠ °6 Ԗâ…0ԖŐ€" ˇDTimes New RomanLŠ °6 Ԗâ…0ԖŐ0ˇDWingdingsRomanLŠ °6 Ԗâ…0ԖŐ@ˇDBookman Old StyleLŠ °6 Ԗâ…0ԖŐPˇDCalifornian FBleLŠ °6 Ԗâ…0ԖŐ`ˇDArial NarrowBleLŠ °6 Ԗâ…0ԖŐ"pˇDTahomaarrowBleLŠ °6 Ԗâ…0ԖŐ"¤ €A˙˙Ľ .Š @Łn˙ý?" d˙d@˙˙ď˙˙˙˙˙˙ @@``€€ 0đ(đ¸T–Ž'5 ()  21 ŽŒ ..**HHHG,,HGFHJKTUVWXYZ[\]^_`b,,HG ..>>//€‚ƒ„…‡ˆ‰Š‹Œ‘’“”•ƒ đ0ƒ†AżŔĹA˙@ń"˙˙˙˙™™˙3@ń÷đ8ó]€ó ^€ĐÓş“°öʚ;­”Çʚ;úgţý4FdFd„Ż6 ě–â…0ţ˙˙ ˙˙˙pűppű@ <ý4dddd—A10LŠčŻ6 ˙ ˆŘŠĐş___PPT10‹°Ö˜ˇDTimes New RomanLŠLŠp–â…0p–ÖˇDArialNew RomanLŠLŠp–â…0p–Ö" pľpľđ,žó!Ÿ `Kulturális fejlesztési lehetQségek (2007-2013) ĄV1"(( (Ÿ¨|Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) egyes operatív programjai és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Ąx}%.ó"Ÿ VKulturális beavatkozások tervezési helyeiĄ,, Ÿ tTársadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 3.2.2.; 3.3.1.; 3.3.2.; 3.5.7. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): 3.1.2.; 3.1.3. Regionális Operatív Programok (ROP-ok):(pl.: városrehabilitáció, komplex humán-közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése stb.) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP): III. és IV. tengely intézkedéscsoportjai Kulturális Örökség társadalmi megújulás zászlóshajó projekt Ą 'P)P,PPPiP*P2P-PPP%˙˙ţ *˙˙ţ˙˙ţ _(˙˙ţ +˙˙ţŞ,´çó#Ÿ¨1Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu.hu/ Ą,2Ş< ňóT0ß0Ÿ  Az ügynökséget a Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását irányító szervezetekbQl hozta létre a kormány azért, hogy egy hatékonyabb és átláthatóbb intézményrendszer segítse az európai uniós támogatások eredményes felhasználását.Ąó$Ÿ¨bTársadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2Ą"c.5Şr-  ňóT0ß-bŸ –A minQségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (3. prioritás) Ą6:Ió%ŸŞ Ÿ üÖsztöndíj rendszer kialakításával és inkubátor házak mqködtetésével segítséget adni a szakképzQ intézményeknek az iskolarendszerq és felnQtt képzés esetében egyaránt, a népi kézmqves szakmák továbbélése érdekében. Közösségformáló lehetQségek, alkalmak szervezése és megvalósítása, a helyi népmqvészeti értékek, hagyományok tárgyi és elQadói megismertetésére, megtartására és továbbéltetésére. A hazai és nemzetközi idegenforgalmi és információs rendszerbe történQ csatlakozás programjainak elQsegítése. Programok, képzések, bemutatók szervezése a tárgyalkotó népmqvészet megismertetésére, az anyanyelv ápolására, a tájnyelvi értékek hagyományok megQrzésére, továbbá a népzene, a népdal, néptánc helyi gyqjtéseinek megismertetésére is széleskörq hozzáférésére Ą>˙P׸˙˙™ţo˙˙™ţó& ŸŞ Ÿ  Táncházi alkalmak, a népzene, népdal, néptánc értékeinek megismertetése, az egész életen át tartó tanulás elvi alapjaiból következQen, az óvodás kortól a felnQtt korig bezáróan. Helyi és idegenforgalmi közösségi alkalmak teremtése a tájegységek kézmqves és viseleti hagyományainak megismertetésére Alkalmak szervezése, kiadványok elQállítása, promóciós anyagok támogatása a népi kézmqvesség, a néptánc, a népzene, a népdal, népmese, valamint a népi játékok megtanításának mqvészetterápiaként történQ alkalmazásához. Ą.ły˙˙™ţŰó'!ŸŞ Ÿ bA néptánc, népzene ritmuskoordinációs lehetQséget az egészségügy, a gyógyítás szolgálatába állni. A Magyarországon élQ kisebbségi és migráns közösségek nemzeti-kulturális hagyományainak megQrzése és ápolása A 10 %-os ERFA-átjárhatóság elve alapján, a b), c) és d) komponensekhez kapcsolódóan támogatható tevékenységek: képzések, programok szervezéséhez és hatékony lebonyolításához alkalmas kismértékq infrastruktúrafejlesztések (épített infrastruktúra beruházások, eszközbeszerzések [IKT- és egyéb szükséges mqszaki infrastruktúra igényeknek megfelelQen]) ĄZŇqďcm˙˙™ţpđŞ,†OEó("Ÿ¨B3.2.5. A kreatív ipart megalapozó, iskolán kívüli tehetséggondozásĄ&C< Ÿ ŹA kreatív iparágak azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül gazdasági növekedést és munkahelyeket teremteni. A kreatív ipart 12 szektor alapján határozzák meg, ezek a következQk: elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és hirdetési ipar, film és videó, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, építészet, könyvkiadás, zene, elQadómqvészet, képzQmqvészet, iparmqvészet, formatervezés és divattervezés, mqvészeti és antik piac, valamint a kézmqvesség. ĄFWZŇ$˙˙™ţS ˙˙™ţŞŘqó)#ŸŞ Ÿ ˆa kreatív ipari tevékenységek folytatásához szükséges kompetenciák elsajátítását elQsegítQ& , rövidebb tréningeket, szakmai alapokat adó képzéseket, a tevékenységformák igénye szerint szakkörök, valamint továbbképzések megszervezését, az öntevékeny önképzQ készségfejlesztQ és mqvészeti tevékenység résztvevQi bázisának szélesítését, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korcsoportokra a kreativitás különféle formáinak kibontakoztatásához szükséges képzéseket, a kreativitás és személyes képességek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, kölcsönzése, az ifjúsági korosztály számára a befogadói és alkotói mentalitást fejlesztQ, ismeretbQvítQ és mqvészeti eseményekre való eljutás költségeit,ĄśĹg ˙˙ţ ˙˙ţƒ7˙˙ţ| ˙˙ţ? ˙˙ţ|˙˙ţó*$ŸŞ Ÿ  az amatQr önfejlesztQ mqvészeti tevékenység kapcsolatainak erQsítését, ezzel a partneri kapcsolatok, hálózatosodás erQsítését. alkotómqhelyek, alkotótáborok mqködtetését, ahol professzionális körülmények között tudnak alkotni a hagyományos és kísérleti mqfajok mqvelQi, különösen a fiatal korosztály és hátrányos helyzetq rétegek, családok gyermekei, a képzések rendszeréhez hasonlóan a minQsítések és bemutatók felmenQ rends   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=ţ˙˙˙ţ˙˙˙@ABCDEFţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙zerq gyakorlatát, a legjobb, nem-hivatásos egyéni alkotóknak, alkotó közösségeknek és szakembereknek a legrangosabb külföldi rendezvényeken (fesztiválokon, magyar napokon, konferenciákon stb.) való méltó megjelenését ĄŽˆZ,˙˙ţ<˙˙ţč*˙˙ţb&˙˙ţ6˙˙ţó+%Ÿ ˆFöldmqvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium http://www.fvm.gov.hu/ĄEEŞ<-ňóT0ß-DŸ üÚj Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. intézkedéscsoport 5.3.3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése & a gasztronómiai és kulturális örökség vonzerejének kiaknázása 5.3.3.2.2. Falumegújítás és fejlesztés Épületek külsQ és belsQ felújítása, amelyek közösségi vagy gazdasági célokat szolgálnak, funkciójuk fenntartásával, vagy új funkció betelepítésével. ĄĚ03A(œ-1˙˙ţA(˙˙ţ›˙˙ţňóT0ß}şňóT0ßťăňóT0ßčó,&Ÿ ú A III. Intézkedéscsoporthoz tartozó területeken mqködQ gazdasági szereplQkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés Ą<~˙˙ţ{˙˙ţ˙˙ţňóT0ß|Ÿ Ôa hagyományos kézmqipari tevékenységekhez kapcsolódó képzések kulturális és természeti örökség megQrzés, fenntartható hasznosításhoz kapcsolódó képzések, Hagyományos kézmqipari tevékenységekhez és vidéki vendéglátáshoz kapcsolódó okleveles képzések, A III. intézkedéscsoport intézkedéseihez kapcsolódó bemutató, tájékoztató programok,amelynek keretén belül támogatás nyújtható egynapos tájékoztató programok szervezéséhezés lebonyolításához (Nyitott Porták, Nyitott Lovardák, Kamra Túrák) Ąëëó0*Ÿ¨Leader-programĄ ŞŸ ţJelentése: Vidéki gazdaság fejlesztését célzó, alulról jövQ, partnerségi kezdeményezésen alapuló intézkedések. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! LEADER+ ’! Európai MezQgazdasági és Vidékfejlesztési Alap negyedik tengelye. Gondolkodásmód Eszköz ĄT˙ZZĽWó1+Ÿ JellemzQk:Ÿ¨“Terület alapú megközelítés Alulról építkezés Sajátos irányítás és finanszírozás Partnerség elve Innovativitás Integrált megközelítés Hálózatépítés Ą ”Z“"Ş` 'ó2,Ÿ¨Leader-közösség létrejötteŞ Ÿ XAkciócsoport megalakítása Alakuló fórum (40-60%) elQzQ (49-51%) Gesztorszervezet kiválasztása Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság kiválasztása Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítése Intézkedések ’! Pályázati kiírások Projektgenerálás Helyi pályázatok elbírálása ’! Megvalósítás (2008 júniusáig) Ąl,PPĘ@ó-'Ÿ RIV. Intézkedéscsoport A LEADER programĄ**Ÿ ‚5.3.4.1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Az intézkedés célja integrált szemléletq helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósításán és széleskörq partnerségi együttmqködés mqködtetésén keresztül a belsQ erQforrások fenntartható és innovatív hasznosításának, valamint a vidéki életminQség javításának elQsegítése & a kulturális és természeti értékek fenntartható hasznosítása, a humán szolgáltatások és helyi közösségek fejlesztése terén. ĄP4ZZZ4˙˙ţ™˙3ţó.(Ÿ¨$Oktatási és Kulturális Minisztérium Ą%% ňóT0ß#$Ÿ¨´http://www.okm.gov.hu/ http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748#muveszeti_palyazatok www.mmi.hu www.erikanet.hu www.kultura.hu Közkincs, Közkincs-Hitel, Pankkk, Tengertánc, stb.Ą$ľ‚3˙˙ţŞň  ňóT0ßňóT0ßWňóT0ßWbňóT0ßbrňóT0ßró/)Ÿ¨fNemzeti Kulturális Alap http://www.nka.hu/index_tmp.html Nemzeti Civil Alapprogram http://www.nca.hu/Ą<g˙˙ţ"˙˙ţŞz ňóT0ß8ňóT0ßSfŸ¨uRégionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség Regionális Operatív Programok Kistérségben: Helyi Vidékfejlesztési IrodákĄ*v+˙˙ţKŞ lóŸ¨/Kulturális közösségi tervezés a kistérségekben Ą0.ŸŞ óŸ¨1995.Ÿ R A vidékfejlesztés feladatának kell tekintse a vidéki lakosok regionális önazonosságának erQsítését és a közösségi tevékenységek elQsegítését& minél erQteljesebben megjeleníteni a kultúra, a közösségi mqvelQdés fontosságát a településfejlesztési koncepcióban& (történjen meg a) vidéki élet képességeinek leltárba vétele, fejlesztése, nyilvánosság felé történQ megjelenítése (Európa Tanács: Vidéki Térségek Európai Chartája) ĄHŠZZv2óŸ¨1996.Ą$Ÿ Ú1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésrQl és területrendezésrQl Önkormányzatok területfejlesztési társulásai jöttek létre 2004. A 2004. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról lehetQvé teszi, hogy többcélú kistérségi társulások is végezzenek közmqvelQdési, közgyqjteményi tevékenységet. Ezt a vállalást azonban egyelQre csupán mozgókönyvtári normatíva támogatja, melynek egy része 2007-tQl helyi döntés alapján közösségi színtér kialakítására, fenntartására is fordítható. A szintén indokolt közmqvelQdési normatíva bevezetésérQl szakmai egyeztetQ tárgyalások folynak. Ą†PPćPE<$V,ó Ÿ¨Kulturális vidékfejlesztésŸ $a falvak épített- és természeti örökségének megQrzése, a közösségi terek, létesítmények korszerqsítése, a hagyományos kézmqves mesterségek ápolása, technológiai fejlesztése, életminQséget meghatározó szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyben esélyegyenlQség biztosítása ĄZó Ÿ¨?Miért vált megkerülhetetlenné a kistérség és a vidékfejlesztés?Ą@@ Ÿ  A haza és az Uniós fejlesztési forrásokhoz elsQsorban a különbözQ területi szinteken megvalósuló együttmqködések révén lehet hozzájutni. A megyei közmqvelQdési intézmények megszqnésével/átalakulásával járó változások új szerepkörbe helyezhetik a kistérségetĄ*+cyó Ÿ¨!Kistérségi Kulturális KerekasztalĄ"" Ş Ÿ `2006. MMIKL kulturális-tervezési modellprogram 2007. Közkincs-pályázat A pályázat célja Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és elQkészítQk gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényezQ. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erQsödjön a közös tervezés, cselekvés. Az elQkészítQ és elemzQ munkával készüljenek fel a különbözQ pályázati források és normatív támogatások lehívására kulturális fejlesztések területén is.ĄxGZZŮZ)×ó ŸŞ Ÿ nA kulturális-kerekasztal feladata részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban, térségi/mikrotérségi szintq pályázat készítése, információ közvetítés a megyei mqvelQdési központok, intézetek, a regionális közkincs bizottság határon túl a kisebbségi magyar mqvelQdési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyQszervezetek és a térségben a kultúra területén dolgozó szakemberek között, kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggQ szolgáltatásjegyzék készítése, kulturális/közmqvelQdési stratégia elkészítésének koordinálása Ą:##Şh ÄóŸ¨Közösségi tervezésĄ!Ÿ (a fejlesztési igények megfogalmazása, a fQ irányok kijelölése majd a konkrét cselekvési tervek kidolgozása széleskörq közösségi és szakmai egyeztetések után, az érintettek bevonásával, részvételével és a végrehajtás folyamatára is vonatkozó aktív szerepvállalásával történik. óŸ¨Tervezési fázisok, dokumentumokĄ2 !!"ţ !Ÿ Helyzetelemzés A területi tervezés elsQ lépése egy alapos helyzetelemzés, amely a társadalmi- gazdasági-földrajzi környezet egyes területeit tekinti át, egy, a lényeges megállapításokat tartalmazó szöveges résszel, és egy SWOT- elemzés elkészítésével. Koncepció A helyzetelemzések alapján megfogalmazható egy jövQkép, majd azokat a célokat, prioritásokat kell meghatározni, amelyek a jövQkép elérésében segítenek. Stratégiai program - az egyes prioritások megvalósítását szolgáló stratégiai intézkedéseket tartalmazza. Cselekvési terv - a rövidtávon megvalósítható az egyes stratégiai intézkedésekhez csatlakozó projekteket kell részleteznie.Ą˜ˆZî šWQ óŸ¨Kulturális koncepcióĄ!Ÿ <A Kulturális koncepció feladata a kistérség kulturális helyzetének elemzése, az elérni szándékozott jövQkép és fQ fejlesztési célrendszerek bemutatása. Röviden bemutatja a kívánt jövQbeli állapot eléréséhez szükséges megfelelQ stratégiát, prioritásokat és a tervezett intézkedések irányát. A kulturális koncepció a távlati fejlesztést megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza az átfogó fejlesztési célokat, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges információkat biztosít a szféra fejlesztQ szereplQi számára.ĄZóŸŞ Ÿ J A közösségi kulturális tervezés közvetlen céljai A Kistérség településeinek kulturális szereplQi (intézmények, civil szervezetek, egyházak, stb.) között megtörténjen a párbeszéd, együttmqködés, partnerség kereteinek és gyakorlatának megteremtése. ElkezdQdjön a kistérségi szintq kulturális koncepció kidolgozása Megtörténjen a közös, partnerségi együttmqködésen alapuló projektek kiválasztása, tervezése, kidolgozása, pályázati anyaggá való elQkészítése. Megtörténjen a szerepvállalók szakmai-módszertani felkészítése az együttmqködésre, a közös célok megvalósítására, a projektek menedzselésére, a pályázatok megírására és a konzorciumokban történQ eredményes mqködésre.Ą”P2PÇPPŤP1pĚ3ţóŸŞ Ÿ > ElQkészítQ, elemzQ szakasz A települések kulturális életének vezetQi-, véleményformálói-, döntéshozói-névsorának összeállítása Személyes interjú a települések polgármestereivel. Helyzetkép, elvárások, tervek, folyamatban lévQ fejlesztések. A fenti lista kiegészítése. ElQkészítQ interjúk a települések kulturális életének meghatározó szereplQivel. (Személyes beszélgetés, elQkészítQ kérdQív) ElQkészítést összegzQ tanulmány készítése Program záró work-shop az érintett települések kulturális életének szereplQi, formálói részvételével. ĄźPPe *fP$Ěţœf ŞĆ QóŸ¨Kidolgozó szakaszĄ!óŸ šA Tatabányai kistérség Kulturális Koncepciója javasolt fQ fejlesztési irányaiĄ NMŸ DEgyik fQ fejlesztési irányként a részben nagyobb lélegzetq, a kistérség valamennyi települését érintQ, egymás értékeinek megismerését szolgáló, ezáltal identitás-teremtQ komplex programok szervezése, részben infrastrukturális fejlesztések fogalmazódtak meg. Második stratégiai fejlesztési irányként a kistérség kulturális együttmqködését fejlesztQ szervezetek létrehozása, a meglévQk hatékony mqködtetése körvonalazódott. Harmadik fejlesztési irány: kivételes történelmi emlékekre, a közös nemzetiségi hagyományokra és a kiemelkedQ természeti értékekre alapozott kistérségi szintq programok szervezése amelyek egyben hosszú távon turisztikai vonzerQként is segíthetik a települések fejlQdését. Negyedik fejlesztési irány: a kistérség településeinek lakossága közötti kommunikációs csatornák, eszközök megteremtése és mqködtetése szerepel, mintegy elQfeltételeként a közös tervezési folyamatnak és partnerségi együttmqködésnek. ĄŚ˘PPŞĄ Ý ˛‹óŸŞ Ÿ ŇKomplex fejlesztések, programok Kulturális, közösségi intézmények infrastrukturális fejlesztése (info-kommunikáció, többfunkciós létesítmények, E-takarékosság) Tájház fejlesztések, élQ tájház , településtörténeti séták Tematikus túra-útvonalak kialakítása, a természeti értékek felmérése és bemutatása Kistérségi hagyományQrzQ kavalkád, fesztivál megrendezése rendszeresen, változó helyszínnel A helyi kézmqipar felélesztése a hagyományQrzés igényeire alapozva (pl. viseletvarrás, hagyományos ételek, eszközök készítése, emléktárgyak készítése) Történelmi játékok a jelentQs épített és szellemi örökségre alapozva (Várgesztes, VértesszQlQs) Kistérségi kulturális-, gasztronómiai- és bornapok / borverseny szervezése Testvérvárosok fesztiváljaĄ~!PÉP!€˙˙ţ\—˙˙ţ`L˙˙ţŞ,b ióŸŞ Ÿ €Szervezetfejlesztés Kistérségi Kulturális Kerekasztal folyamatos mqködtetése, változó helyszínnel Kistérségi információs- és kulturális iroda létrehozása Pályázatíró team felállítása, képzéseĄ4PŹP ŹŞ+ ‹óŸŞ Ÿ  Programszervezés Kistérségi néptánc- és dalos találkozó rendszeres megrendezése, változó helyszínnel Falunapok felfqzése, összehangolása, kölcsönös program csere AmatQr zenei napok Tízfordulós településismereti vetélkedQ, változó helyszínnel, kulturális csoportok kölcsönös Szlovák ifjúsági találkozó Szomszédolás térségi túra-napokĄ:@?óŸŞ Ÿ ~Kommunikációs fejlesztés Kistérségi kulturális portál és elektronikus hírlevél létrehozása, mqködtetése Kulturális értékkataszter folyamatos karbantartása, bQvítése Kistérségi marketinganyagok készítése Egységes kulturális- és turisztikai arculat kialakítása Évszakonként nyomtatott kistérségi programfüzet Média-lánc települési TV-mqsorok cseréje Kistérségi KI-KICSODA? CD-szaknévsor Kistérségi hagyományQrzQ és könnyqzenei cd megjelentetéseĄ0ŚŚóŸŞ Ÿ n Köszönöm a figyelmet! Mók Ildikó Magyar MqvelQdési Intézet és KépzQmqvészeti Lektorátus Regionális Programok FQosztálya 30/303-9193 e-mail: moki@mmi.hu www.mmi.hu; www.erikanet.hu ĄN¸Ěţ 7]ňóT0ߏšňóT0ß›ĽňóT0ߧśęî$ď ]€0 ”đŒ đđ$đ( đ đđr đ S đ€ Œ ż˙üđ,dôđĂ e đ žđr đ S đ€řäˇ ż˙üđřd¤9 đĂ e đ žđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë..1ČPÉ!î$ď ]€0 ”đŒ0đ đ$đ( đ đ đr đ S đ€Ě"‰ ż˙üđŔ 0FđĂ e đ žđr đ S đ€ˆ‰ ż˙üđŕůâŃđĂ e đ žđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë..1ČđGţ6î ď ]€0 ‚ đz Pđ đ đ( đ đđr đ S đ€x˝o ż˙üđŔ 0FđĂ Ż đ žđx đ c đ$€T´o ż˙üđ垲’đĂ Ż đ žđŕđ| đ7‡Ę đ đ#"ńŸ Ă |đ7‡ĘđĂ ¸ đ đ Ł đ<€,ٸ żƒżŔ˙?đ7‡ĘđHˆ@Šdş___PPT10‹Dą<ŠĚş___PPT9‹ŽŹŚ€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙€˙˙ đPŸ 3.2.3. ÉpítQ közösségek Program a közmqvelQdési intézményrendszer és a civil szféra atipikus, nem formális képzési szolgáltatásainak fejlesztésére c) KOMPONENS: Múlt Jelen JövQ - A népi kézmqvesség értékeinek széleskörq megismertetése a társadalommal országos, tájegységi, és helyi méretekben egyaránt. Kiállítások, népi kézmqves bemutatók szervezése. - A funkcionális népi kézmqves alkotások mezQgazdasági és ipari termékek értékesítési láncolatába történQ beillesztését elQsegítQ kampányok, programok. Ąš˙ " d˙%I### # ##M# # $$$$$°((—((˙˙™ţ((ŚřP@08XđHB đ C đżŔ˙đ7‡đHB đ C đżŔ˙đ7ʇĘđHB đ C đżŔ˙đ77ĘđHB đ C đżŔ˙đ‡‡ĘđH đ ƒ đ0ƒ“ŽŸ‹”Ţ˝hż˙ ?đ f˙˙˙™ęęęfĚ˙f˙˙˙̙Ěˆ8Š0ş___PPT10‹ë..1Č0ť$Őr‹9! Ŕëěí$đő"Çg92ű2Ĺ1